Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden voor website Tegendraads
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties die online met Tegendraads worden gesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. Bovendien worden alle geschillen tussen ons uitsluitend door de Belgische rechtbanken beslecht. Niets in deze algemene voorwaarden zal geacht worden uw wettelijke rechten aan te tasten. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden.
Het doel van de website Tegendraads bestaat in de online verkoop van garens, tijdschriften, boeken, stoffen, borduurpakketten, toebehoren, kadobonnen, diamond painting en smyrnapakketten.
Met ‘de onderneming’, ‘wij’ of ‘ons/onze’ wordt steeds verwezen naar Tegendraads. Met ‘de klant’ wordt steeds verwezen naar de persoon of personen die bij de onderneming goederen aankopen of ermee instemmen om goederen aan te kopen. Elke verwijzing naar de website impliceert een verwijzing naar alle URL’s die eigendom zijn van Tegendraads.
Tegendraads VOF
Leuvensestraat 110
1800 Vilvoorde
info@tegendraads.info
02/253.74.84
BE0877611260
2. Prijzen
Alle prijzen zijn in euro. Ze zijn inclusief btw volgens het geldende tarief, tenzij duidelijk anders wordt vermeld. Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.
3. Bestellingen
Om een product aan te kopen dient u het product eerst toe te voegen aan uw winkelmandje. Indien u de gewenste producten aan uw winkelmandje hebt toegevoegd, kan u uw contactgegevens en facturatiegegevens invoeren. Daarna dient u ons de nodige gegevens te bezorgen voor de betaling van de producten. Indien wij alle voorgaande gegevens hebben ontvangen, zult u een overzichtspagina krijgen. Als u deze aanvaardt, dan is uw aankoop definitief. De koopovereenkomst kan worden gesloten in de taal van de website waarin u koopt.
Wij aanvaarden bestellingen via online transacties (secure server). Alle transacties met krediet- en debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles en de goedkeuring door de uitgever van de kaart. We aanvaarden MasterCard,Visa, Maestro,Bancontact/Mister Cash, Ideal.
Indien de uitgever van uw kaart weigert in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
Let op: minderjarigen (onder 18 jaar) mogen niet tot de aankoop overgaan, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
Indien om een of andere reden het product niet meer op voorraad is, zullen wij u dit meedelen en met u een alternatieve oplossing zoeken.
Tegendraads behoudt zich het recht een bestelling te annuleren indien prijzen of kortingen niet correct weergegeven worden op website of indien ze verkeerd opgenomen werden in de afrekening.
4. Levering
Bestelde producten worden zo snel mogelijk geleverd overeenkomstig de gevraagde leveringswijze. Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat u uw bestelling binnen de geraamde leveringstermijn ontvangt. De maximale aanleveringstermijn (afgifte bij transporteur) bedraagt 8 dagen, te rekenen vanaf de dag na uw bestelling.
Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid. Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt.
Indien we niet in staat zijn om uw goederen binnen de 8 dagen te leveren, brengen we u hiervan onmiddellijk op de hoogte en delen we u mee wat de verwachte leveringsdatum is. Als we niet in staat zijn om de goederen binnen de 8 dagen te leveren, kunt u de ongeleverde bestellingen / producten annuleren op eender welk ogenblik nadat u van de laattijdige levering op de hoogte bent gesteld.
Indien de betaling al is gebeurd, ontvangt u de volledige terugbetaling van het betreffende artikel of de betreffende artikelen. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die u had besteld, dient u dit te melden via mail naar info@tegedraads.info en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na hun ontvangst. Indien we een dergelijke kennisgeving niet ontvangen, wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard als zijnde bevredigend. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

De geschatte leveringskost voor een normale levering binnen België bedraagt 5.95€ met een geschatte leveringstijd van max.3 werkdagen . Wij verwerken de bestellingen van dinsdag tot en met zaterdag, uitgezonderd feestdagen.


5. Artikelen retourneren en ruilen
Wij aanvaarden geen retours en ruilen niets om.
6. Garantie
Indien je een product in beschadigde staat hebt ontvangen, breng ons hier dan even eerst van op de hoogte. Je kan ons contacteren via info@tegendraads.info. We bekijken hoe we een oplossing kunnen bieden en zullen je vragen om het artikel retour te zenden. De retourkosten zullen in dit geval terugbetaald worden (volgens de standaard posttarieven). Het beschadigde product stuur je, samen met de retournota en een beschrijving van de beschadiging, voldoende gefrankeerd op naar ons retouradres. Voeg ook je rekeningnummer toe, zodat we de terugbetaling kunnen uitvoeren.
Gelieve ook duidelijk aan te geven wat er mis is met het gekochte product, of aan te duiden waar er iets niet in orde is. Alle artikelen dienen ons in nette en ordelijke staat te worden teruggestuurd, zo kunnen wij u zo snel mogelijk helpen.
7. Producten
Alle producten worden per stuk verkocht, tenzij anders wordt vermeld en volgens beschikbaarheid. We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de kleuren op de website zo goed mogelijk overeenstemmen met die van het eigenlijke product. Wegens technische beperkingen kunnen bepaalde kleuren verschillen.
8. Overmacht
We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door arbeidsgeschillen of eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van de onderneming vallen, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten. Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor de onderneming onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt de aansprakelijkheid van de klant beperkt tot de waarde van de reeds geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.
9. Inhoud
Alle informatie die op onze website(s) opgenomen is of die op eender welk gedrukt materiaal van de onderneming te lezen is, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktijk erkend. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze website wordt regelmatig geüpdatet.
10. Prijzen en drukfouten
Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en weglatingen. We behouden ons het recht voor om onze prijzen en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.


11. Eigendom van goederen
Alle aan de klant geleverde artikelen blijven eigendom van Tegendraads tot de betaling van alle verschuldigde bedragen voor de betreffende artikelen door ons is ontvangen.
12. Vragen of klachten
Alle vragen, klachten of opmerkingen kunnen worden verstuurd naar onze klantendienst via info@tegendraads.info. We stellen alles in het werk om uw klacht binnen de 5 werkdagen na ontvangst te behandelen. Indien we uw klacht niet onmiddellijk kunnen oplossen, delen we u de vermoedelijke termijn mee. We houden we u op de hoogte van elk onderzoek.
13. Veiligheid
We stellen alles in het werk om de veiligheid van de gebruikers van onze online besteldienst maximaal te beschermen. We maken gebruik van de SSL-technologie (secure socket layer) om uw gegevens tijdens alle verkooptransacties met ons te beveiligen. Alle informatie die u verstrekt, wordt volledig versleuteld, zodat derde partijen ze niet kunnen lezen. (Voor Netscape klikt u het ‘veiligheidsicoontje’ onderaan op de werkbalk aan en verifieert u of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Voor Internet Explorer gaat u achtereenvolgens naar Beeld, Menu en Internetopties, en klikt u op `Geavanceerd`. Controleer daar of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Uw browser bevestigt dan dat u in een veilige omgeving werkt: er verschijnt een icoontje met een gesloten hangslot, of de afbeelding van een sleutel op de balk onderaan op uw scherm.)
14. Contactgegevens en Maatschappelijke zetel
Tegendraads VOF
Leuvensestraat 110
1800 Vilvoorde
info@tegendraads.info
02/253.74.84
BE0877611260
15. Auteursrecht en kopierecht
De inhoud van deze website en andere publicaties van Tegendraads zijn eigendom of staan onder licentie van Tegendraads of worden gebruikt met de toestemming van de eigenaar. Reproductie is ten strengste verboden, tenzij met toestemming.
18. Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Tegendraads VOF, Leuvensestraat 110, 1800 Vilvoorde, info@tegendraads.info, 02/253.74.84
via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken
Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, van ons terug en dit in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Wij betalen u terug met overschrijving tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De kosten voor terugzending van de goederen valt ter uwer kosten en zullen niet vergoed worden door de Onderneming.

Wij verwachten daarbij dat de goederen ons in ongebruikte staat en in de originele verpakking met alle toebehoren wordt teruggezonden.
MODELFORMULIER VOOR HERROEPING
Een modelformulier voor herroeping vindt u achter deze link: http://goo.gl/LZbvSYTegendraads VOF
Leuvensestraat 110
1800 Vilvoorde
info@tegendraads.info
02/253.74.84
BE0877611260(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2020 - 2024 Tegendraads Vilvoorde | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel